Wednesday, February 28, 2007

JpGraph với PHP: lưu ý memory_limit

Vò đầu bứt tóc với MasterShaper vì các luật quản lý băng thông "có vẻ" chạy nhưng không thể hiển thị được biểu đồ băng thông sử dụng tức thời để kiểm tra và điều chỉnh luật cho đúng. CentOS-4, PHP-5, JpGraph-2 tất cả đều cài đặt đúng và chạy ổn, không có gì trong error_log của Apache. Thử downgrade xuống PHP-4 mới thấy xuất hiện báo lỗi do vượt quá giới hạn bộ nhớ của PHP. Sửa lại trong /etc/php.ini giá trị memory_limit=16M (mặc định là 8M) thì cả PHP-4 lẫn PHP-5 đều vẽ được hình ngon lành. Tìm thấy vấn đề này được đề cập trong JpGraph FAQ. Tại sao các packager không nâng quách lên mặc định 16M trong khi các script ngày càng "béo" nhỉ?

No comments: