Thursday, April 02, 2009

The old tool that helps: access server console with conserver

Không có IP KVM, không có Terminal server, đơn giản chỉ có vài cái Sun server cần phải access vào console để maintenance, gần đó có mấy server Linux có cổng serial. Cắm dây console vào máy Linux rồi chạy Kermit (hay Minicom) từ đó là xong, có điều làm như thế thì ... phức tạp quá: ai cũng phải có root, phải biết set lung tung trong Kermit. Giải pháp "đơn giản" và cũ mèm là dùng console server: conserver. Gói RPM có sẵn cho CentOS, Fedora, chỉ cần yum là xong.

Conserver gồm 2 thành phần (xem tài liệu hướng dẫn chi tiết: http://www.conserver.com/consoles/Training/published.html):
 • Server (conserver): chạy trên máy kết nối với thiết bị console (vd cổng serial) hoặc nối tới Terminal server (thiết bị mắc tiền - vd như Digiport, Cylades). Server mặc định listen trên port 782/tcp để client kết nối tới
 • Client (console): chạy trên máy client bất kỳ, kết nối tới server qua mạng IP, sau đó gắn vào một trong các console để điều khiển
Cấu hình đơn giản cho server chỉ có ... 1 cổng serial:
--- /etc/conserver.cf ---
default tty {
type device;
baud 9600;
parity none;
protocol raw;
}

default * {
logfile /var/log/consoles/&; # '&' is replaced with console name
timestamp 1ha; # write timestamps
rw *; # allow all users
master localhost; # this server
}

console sun1 {
device /dev/ttyS0; motd "SUN server 01 console";
include tty;
}

access * {
trusted 127.0.0.1;
trusted 192.168.1.0/24;
}
--- end of /etc/conserver.cf ---

 • Phía server: start conserver

  # /etc/init.d/conserver start

 • Phía client: chạy console để kết nối tới server

  liệt kê các console trên server và xem trạng thái của chúng:
  $ console -M <server_name/ip> -u
  $ console -M 192.168.0.1 -u
  sun1 up <none>
  kết nối tới console của Sun server 01:
  $ console -M 192.168.0.1 sun1
  [Enter `^Ec?' for help]
  [-- MOTD -- SUN server 01 console]
  server01 console login:
  kết thúc phiên làm việc và ngắt kết nối:
  Nhấn phím chuỗi phím: Ctrl+E, c, . (^Ec.)
Vậy là khỏe ru, access vô console của Sun server ở đâu cũng được, ngon - bổ - rẻ và "đơn giản" quá phải không?

Lưu ý: nếu muốn "phức tạp" hơn thì xem thêm phần thiết lập quyền access cho user/goup, đặt mật khẩu, cấu hình cho nhiều server dạng phân bố, ...

No comments: