Saturday, November 26, 2005

kqemu tips

Mặc định kqemu cho phép tối đa 4 máy ảo sử dụng /dev/kqemu cùng lúc (max_instanses=4). Để cho phép nhiều hơn 4 máy ảo, modprobe với tham số max_instanses

# rmmod kqemu
# modprobe kqemu max_instanses=8


kqemu cũng đòi hỏi phải có /dev/shm còn trống lớn hơn lượng RAM của máy ảo yêu cầu, có thể trick bằng cách mount lại /dev/shm với dung lượng lớn hơn cả RAM của máy thật (tất nhiên tốc độ sẽ chậm vì thực chất là swap)

mount -t tmpfs -o size=512M /dev/shm /dev/shm

No comments: