Sunday, August 13, 2006

Mẹo xài proxy với Perl CPAN

Có những lúc cần phải cài ngay CPAN module để thử những tool viết bằng Perl. Search CPAN rồi download thì ... thủ công quá, xài shell của PAN thì proxy công ty không cho FTP nên không lấy được MIRROR list, thế là đứng ngắc. May quá, có Life with CPAN hướng dẫn cách thêm các site xài HTTP vào urllist để có thể chạy với proxy không cho FTP. Cách làm như sau:
  • Vào http://www.cpan.org/SITES.html chọn một số site chạy HTTP ở đâu đó gần gần với ISP của mình
  • Thêm site vào trong urllist của cấu hình CPAN
# perl -MCPAN -eshell
cpan> o conf urllist push http://ftp.cuhk.edu.hk/pub/packages/perl/CPAN/
cpan> o conf urllist push http://ftp.cpan.jp/
cpan> o conf commit


Giờ đây có thể install CPAN module ào ào với proxy.

No comments: