Monday, September 19, 2005

BugMeNot Lookup on toolbar

BOSECO blog post một tip hay để tìm account "chùa" trên BugMeNot. Khá hữu ích khi cần đọc tài liệu ở một số site cần đăng ký.

Kéo link dưới đây rồi thả vào Link toolbar trên browser, mỗi lần đến site nào cần login click lên button và ... hưởng.

BugMeNot Lookup

No comments: