Sunday, September 04, 2005

Conexant HSF softmodem full speed hack

Cái laptop HP và PC ở nhà đều xài internal modem chipset Conexant, loại HSF vì lý do rẻ tiền (USD 9). Trên Linux chỉ có duy nhất driver của Linuxant là làm việc được với loại này. Linuxant cho bản driver miễn phí dùng với tốc độ tối đa 14.4 Kbps, để lướt net với cái sofmodem này quả là một cực hình. Tìm kiếm chán chê trên net cuối cùng cũng tìm được một cách để hack cái driver miễn phí này làm việc với full speed 56 Kbps trên FC4, kernel 2.6.x. Cách làm như sau:
- Download hsfmodem-7.18.00.05full_k2.6.11_1.1369_FC4-1fdr.i686.rpm hoặc hsfmodem-7.18.00.05full.tar.gz về từ Linuxant
- Install theo hướng dẫn
- Dùng hexedit (hoặc khexedit) edit file /usr/lib/hsfmodem/modules/binaries/linux-2.6.11-1.1369-FC4/hsfengine.ko (với bản cài đặt RPM) hoặc /usr/lib/hsfmodem/modules/imported/hsfengine-i386.O (với bản cài đặt từ .tar.gz), sửa giá trị tại offset 0x2659D từ 74 thành 75.
Theo quan sát của mình, có thể tìm đến offset tương tự trong các phiên bản trước đó bằng cách tìm kiếm theo pattern "74638b55", sau đó sửa giá trị giống như trên.

Vậy là có thể yên tâm lướt net với HSF softmodem.

No comments: